Kinderwunschzentrum
Berlin
Ihre Spezialisten bei unerfüllter Kinderlosigkeit und Kinderwunsch für Berlin und Brandenburg

Dr. med. Reinhard Hannen

Dr. med. Christian Stoll

Landgrafenstr. 14
10787 Berlin/ Tiergarten

Web: www.kinderwunschzentrum.de
eMail: info@kinderwunschzentrum.de

Tel.: +49.(0)30.263 983 - 0
Fax: +49.(0)30.263 983 - 99
Praxiszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag: 8.00-12.00, 14.00-18.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 8.00-12.00 Uhr

Wir bitten Sie nach Möglichkeit um eine Terminvereinbarung.


Kinderwunsch Zentrum Kinderwunschzentrum Berlin und Brandenburg bei unerflltem Kinderwunsch
 
 

Doktorlar ve Hastalar için Kalite Yönetimi (QM)

 

Kinderwunschzentrum modern ve tıbbi bir Kalite Yönetimi’nin katı kuralları doğrultusunda çalışır. Muayenehanemizde kalite felsefesinin bir ilke haline gelmesi, hastalarımız için önemli avantajları beraberinde getirmektedir. Bu avantajları, "Hastalarımız" bölümünde okuyabilirsiniz.

 

Kalite Yönetimi ile ilgilenmiş olan veya ilgilenmek isteyen meslektaşlarımızı şu konular hakkında bilgilendirmek isteriz:

 

Hastalar

Dr. Hannen ve Dr.Stoll’un ortak muayenehanesindeki Kalite Yönetimi hastalara ne gibi avantajlar sağlar?

Bir ürün, bir hizmet ya da bir tedavinin nitelikli olup olmadığını kimler değerlendirir? Tabii ki müşteriler, hastalar, hatta bizim hastalerımız! Bu nedenle Kalite Yönetimi’miz hizmete ve her yönden uzmanca danışmanlığa odaklanmıştır. Yoğun çabalarımız her zaman hastanın ve hastanın tedavisinin yönündedir!
Bu davranış biçimimiz, kalite felsefemizin işte bu ilkelerinden anlaşılmaktadır:


Berlin Kinderwunschzentrum’unun kalite felsefesi:

 1. Beklemekle geçen boş süreler yoktur, hastalarımız bünyemizdeki hormon laboratuarından memnun ayrılmaktadır:
  Bizim, hekim ve muayene sahibi olarak özellikle öncelik verdiğimiz konu, hastalarımıza muayene-hanedeki en son bilimsel yönetsel uygulamalar yardımiyle ve tıbbî, zamansal ve işlemsel süreçlerin kaydı yoluyla hızlı, son derece nitelikli ve güncel hekimlik hizmeti vermektir. Belirttiğimiz hedefe, bünyemizdeki laboratuarın yardımiyle, azamî sorumluluk duygusu içinde, optimal bir şekilde varmak ve memnun hastalar kazanmak istiyoruz.

 2. Hataları düzeltmek yerine önlemek:
  Tüm etkinliklerimizde öncelikli ilkemiz: Hataları düzeltmek yerine oluşumlarını önlemek’tir. Bunu gerçekleştirebilmek için, kalite yönetiminin esasını teşkil eden tüm önlemlere baş vurulmaktadır.Dikkat edilen husus, bütün geçerli talimatlara uyulmasıdır..

 3. Esneklik ve Hizmet:
  Esneklik ve hizmet, felsefemimizin başlıca iki noktasıdır. Güncel ve vak’aya özel tıbbî oluşumlarla birlikte hastalarımızın yasalarca izin verilen ve tıp yönünden uygun görülen isteklerini de dikkate almaktayız. Hizmetlerimizin diğer belirgin özelliği, hastalarımızın sıkıntı ve isteklerine derhal karşılık vermemiz ve acil durumlar için sürekli olarak hazır bulunmamızdır

 4. Kesintiye uğramayan, daimî iyileştirme programları sayesinde hastalarımız ve çalışanlarınımızın memnuniyetini kazanıyoruz:
  Muayenehanemiz, hastalarla personelin lehine uygulanan yüksek kalite ilkelerine uymayı görev saymaktadır. Ortaklaşa hedeflerimiz: Hastalar ve onları sevkedenlerin, ayrıca çalışanların mümkün olan en yüksek memnuniyetini, muayenehanedeki en iyi tıbbî, ilmî, idarî ve işletme bilimine dayanan uygulamalarla bir arada yürütmektir. Sonuçta muayenehanede tüm çalışanlar KVP’ye (sürekli iyileştirme süreci)’ne uymakla yükümlüdür.

 5. Mümkün olan en iyi belgelendirme:
  Muayenehanedeki belgelendirme mükemmel olmak zorundadır, sürekli kontrol yapılması mecburîdır, ayrıca yapılan işlerin sürekli olarak sorgulanması kaçınılmazdır. Kalıcı iyileştirme ancak bu yoldan elde edilebilir.

 6. Tüm çalışanların muayenehane için konulan ortak hedefleri gerçekleştirme yükümlülüğü:
  İşveren ve çalışanlar, muayenehanenin hedef olarak kabul ettiği, androlojik, hormonal ve IVF laboratuarı destekli, „Kinderwunsch“/çocuk özlemini gidermeye yönelik jinekolojik tedavi ve uygulamaları, tıbbî, ilmî, işletme bilimi, özellikle de insanî yönden en yüksek düzeyde tutmayı ve bu yoldan gerek hastalar gerek çalışanları, bizi başkalarına da tavsiye edebilecek seviyeye vardırılan, huzurlu bir ortama kavuşturmayı taahhüt eder.

 7. Hastalar arasında anketler ve haricî kalite denetçileri:
  Bundan başka gayretli ve yoğun çalışma temposu, kendini işe verme tutkusu, girişimcilik ruhu ve birlikte düşünme olgusuyla birlikte, tüm çalışanlarca hazırlanan sürekli iyileştirmeler ve düzeltmeler muayenehanenin gelişimine katkıda bulunma amacına yöneliktir. Geneldeki inkişaf ile kuruluş kültürü, gerek muayenhane kadrosunun çabaları gerek hastalarla yapılacak anketler yoluyla, ayrıca, dışardan görevlendirilen kalite denetçilerinin yardımiyle sürekli olarak iyileştirilmekte ve gelişme süzgecinden geçirilmektedir.

 8. Çevrenin korunması:
  Çevrenin korunması ile ilgili öneller, tüm düşünce ve etkinliklerimizde özellikle dikkate alınmaktadır. Satın almadan atık atmaya kadar çevreye zarar vermemeye özen gösteriyoruz.

 

Hekimler

Tıbbî alanda (örneğin sertifikalı ISO 9001 ile ilgili) Kalite Yönetimi Sisteminin kurulması neden yararlıdır?

Kalite yönetimi birçok avantajlar sunmaktadır. Kalite yönetimi, hatta Total Quality Management/Topyekûn Kalite Yönetimi (TQM) sanayide on yılı aşkın bir zamandan beri geniş bir alanda yoğun olarak ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Her kuruluş, her organizasyon, dolayısile her muayenehane kalite yönetiminin değişik biçimlerini yaşama geçirerek, süreçlerini daha iyi bir şekilde yapılandırarak ve de daha da etkili hale getirererek ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini, ayrıca müşteri, hasta ve çalışanların memnuniyetini iyileştirme yoluna gidebilir. Kalite Yönetim Sisteminin (QMS) kurulması geleceğe yatırımdır, zaman almakla birlikte orta vadede bile muayenehanenin birçok bakımdan iyileştirilmesini sağlamaktadır. Yani giderler hızla kendini egalize etmektedir.

Tam bu nedenle, Dr.Hannen ve Dr.Stoll ortak muayenehanesinde 10 aylık yoğun bir hazırlıktan sonra ilk Berlinli jinekolojik muayenehane olarak, Hormon Laboratuarı, IVF/ICSI-Laboratuarı, androloji ve dondurucu laboratuvarı ile yatılı ameliyatlar ve ayakta cerrahi müdahalelerin de dahil olduğu DIN EN ISO 9001’e dayalı Sertifikasyona gidilmesine karar verdik.

Doktor muayenehanelerindeki kalite yönetimi ile ilgili genel bilgiler

Kalite yönetimi 01.01.2005’den beri zorunludur!

Sosyal Yasa Md. 135a (Kalite Yönetimi Yükümlülüğü)

 • (1) Hizmet vericiler, verdikleri hizmetlerdeki kaliteyi güvence altına almak ve gelişimlerini devam ettirmekle yükümlüdür. Hizmetler, bilimin güncel veri ve bilgilerine, ayrıca ilgili mesleğin gerektirdiği niteliklere uygun bir kalitede verilecektir.
 • (2) Sözleşme ile bağlı hekimler, izinli faaliyet gösteren hastaneler’le önleyici bakım hizmeti veya rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlar, esas Md. 136a, 136b, 137 ve 137d uyarınca kalite güvenliği mevzuatının sağlık tesis ve kuruluşlarını kapsayan, özellikle alınacak sonuçların iyileştirilmesine yönelik önlemlerine katılmakla yükümlüdür. Faaliyetlerine izin verilen hastaneler, yatılı yerel önleme/bakım tesisleri ile yatılı yerel rehabilitasyon tesisleri esas Md. 137 ve 137d uyarınca kuruluşları ve tesisleri dahilinde bir kalite yönetimini kurmak ve geliştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
  ...

Kalite yönetiminin sunduğu avantajlar ve konumuzla ilgili olarak özellikle giderlerin düşürülmesi alanında mevcut potansiyeller, 72ci sağlık kurultayına katılan eyalet sağlık bakanlarını, Almanyadaki tüm tıbbî kurum ve tesisler için bağlayıcı olan aşağıdaki kararları almaya sevk etmiştir:

 • 01.01.2003’e kadar (doktor muayenehaneleri dahil) tüm tıbbî tesisler ve kuruluşlar, verdikleri hizmetin kalitesini yıllık kalite raporlariyle belgelendirmek ve bunları uygun bir şekilde yayınlamakla yükümlüdür,ayrıca
 • 01.01.2005’e kadar tüm tıbbî tesisler/kuruluşlar bilim ve tekonolojinin güncel durumuna uygun bir kalite yönetimini kurmakla yükümlüdür.

Kalite, alınacak ücretin saptanmasında başat olacaktır
Bundan başka adı geçen kararlar, (doktorlar dahil) hizmet vericilerin bundan böyle yalnızca ibraz edecekleri kalite ile uyumlu bir ücret almalarını ve kalite için konan hedefleri sürekli olarak karşılayamamaları halinde bakım hizmetlerinden men edilmesini ön görmektedir.

Bir kalite yönetim sisteminin kurulması ve sertifika alınması

Önellere uygun bir kalite yönetim sisteminin kurulması ile ilgili imkânlardan biri, DIN EN ISO 9000 ff Standardıdır. Bu Standard, yüksek kalitedeki süreçlerin kurulmasına ve sürdürülmesine ilişkin örgütsel koşulları düzenlemektedir. Bu süreçlerin ayrıntılı olarak belgelendirilmesiyle, sapmalar halinde doğruca nedenlerinin bulunmasını sağlayan şeffaflık da güvence altına alınmaktadır.

Dr. Hannen ve Dr. Stoll ortak muayenehanesi, Sertifikanın düzenlenmesine esas teşkil eden tecrübelerini, bunlarla ilgilenen meslektaşlarına geliştirmeli ek eğitimle/ek uygulamalarla aktarmak ve Sertifikasyonla ilgili hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak arzusundadır.
Doktor muayenehanelerinde kalite yönetim sisteminin kurulmasındaki avantajlar

Malî mesuliyetteki riski düşürme yoluyla daha elverişli sigorta primlerinin sağlanması

 • Malî mes’uliyetteki riskin, iyileştirilmiş ve yapılandırılmış belgelendirilme, ayrıca çalışma süreçlerine ilişkin nitelikli açıklama yoluyla azaltılması
 • Muayanehanedeki süreçlerin olgunlaştırılması yoluyla hastaların tazminat ve rucu taleplerinin önlenmesi
 • Hataların önlenmesiyle organizasyondan kaynaklanan kusurların bertaraf edilmesi
 • Sözleşmeli hekimler için ayrıca, hastalık kasaları birliği (KV)’nin SY V Md. 81 uyarınca tüzüğüne dahil ettiği üst eğitim hükümleri geçerlidir

Kalifiye, eğitimli personel

 • çalışanların kalifiye hale getirilmesi ve eğitilmesi
 • sorumlulukların düzenlenmesi ve çalışanların motivasyonu yoluyla muayenehanede iyi bir atmosfer yaratılması

Pazarlama yönünden avantajlar:

 • Sertifikanın alınmasından sonra kuruluşun rekabetini artıran yetkili mühür
 • piyasada tutunabilme ve şeffaflık

Giderlerin düşürülmesi ve etkinliğin artırılması

 • Örgütlenme süreçlerinin optimizasyonu yoluyla giderlerin düşürülmesi
 • Kaynakların patente uygun biçimde dağıtılması

Yasal öneller

 • tıbbî/hekimlerle ilgili kalite güvenliğinin hukukî esasları yerine getirilmektedir (es. md. 135, SGB V ve Md. 92 SGB V uyarınca düsturlar)
 • tabipler odasının, hekimlerin faaliyetlerindeki kalitenin güvence altına alınmasına ilişkin zorunlu kıldığı önlemler u ygulanmaktadır
 • KV ve şebekelerle müzakerelerde daha güçlü bir pozisyon alma

Doktor muayenehanelerinde bir kalite yönetim sisteminin kurulmasındaki avantajlar

 • Süreç ve ürünlerin sürekli iyileştirilmesi
 • kesintisiz belgelendirme
 • hedefe yönelik organizasyon
 • KVP (sürekli iyileştirme süreci)
 • muayenehanenin süreçlerinin net anlaşılırlığı
 • Araçların gelişiminin sürdürülmesi
 • Dış ülke hastalık kasalarınca da uluslararası düzeyde tanınma

Üst eğitim

Kalite Yönetimi konusunda Dr. Hannen ve Dr.Stoll ortak muayenehanesinde 2001 kışından itibaren, federal kadın hastalıkları akademisince sertifikalı ve tavsiyeli, tıp alanına ait düzenli eğitim etkinlikleri ön görülmüştür.

Konular:

 • Hasta kabulu
 • Labortuarlardaki doktor yardımcıları
 • Hastaların bilgilendirimesi
 • Steril malzeme
 • Temizlik ve Hijiyen Planı
 • İş tanımlamaları
 • Musahebe işlemleri
 • Siparişler ve mal kabulu
 • Dataların korunması
 • Hatırlatıcı listeler
 • Kalite Yönetimi
 • Çalışanlar
 • Çevre Koruma
 • Eğitim Planı

Eğitim tarihleri için ISOconcept med-consult GmbH‘ya baş vurulması rica olunur.
İnternette: www.isoconcept.de
E-Mail: info@isoconcept.de
Tel: +49 (0) 30 - 26 39 83 15
Cep Telefonu: +49 (179) 69 42 696

 

Muayanehanemizin DIN EN ISO 9001:2000 Standardına göre Sertifika almasına ilişkin deneyimlerini içeren rapordur


Tanımlar:

DIN: Alman Standartlar Enstitüsü
EN: Avrupa Standardı (European Standard)
ISO: Uluslararası Standardasyon Organizasyonu

 

Dr. Hannen 1997 yılından beri, “Psikoterapi” sıfatı eklenen Kadın Hastalıkları Uzmanı olarak faaliyet göstermektedir. Dr. Stoll muayenehanemiz kadrosuna Ocak 2007’den beri daimî Kadın Hastalıkları Uzmanı ve muayene ortağı statüsüyle katılarak, sürekli olarak artan hasta mevcudunun tıbbî isteklerinin karşılanmasına yardımcı olmaktadır.


Uygulamanın ağırlık noktasını, suni döllenme ilgili metodlar, İnseminasyonlar ve ICSI dahil, çocuk sahibi olma arzusunun gerçekleştirilebilmesi için tüm modern tedavi yöntemlerni kullanmak oluşturmaktadır. Bünyemizdeki iki ameliyathane de çocuk sahibi olma tedavisi çerçevesinde gerekli olabilecek ve ayakta tedavi faslından yapılacak cerrahi müdahaleler dahil - Berlin’deki muayenehanemizin birer öğesini teşkil etmektedir. Ayrıca muayenehane bünyesinde bir hormon laboratuvarı bulundurulmaktadır.


Dr. Hannen, muayenehanedeki süreçlerin optimasyonunu gerçekleştirmek ve öz eleştiri mekanizmasını güçlendirmek amaciyle, çalışanlarıyla birlikte DIN EN ISO 90001 Standardına uygun bir kalite yönetim sistemini hazırlamış ve yaşama geçirmiştir.


"Kalite Yönetimi zorunlu hale getiriliyor!"

72. Sağlık Kurultayı henüz 1999 Haziran’ında, yerleşik hekimlerin kalite yönetimi uygulamasına dahil edilmelerini kararlaştırmıştır. İşbu zorunluk, Eyalet Sağlık Bakanlarının almış oldukları karar uyarınca iki kademeli olarak uygulanacaktır.

  1. Kademe: tüm tıbbî kuruluş ve tesisler, doktor muayenehaneleri dahil, 01.01.2003 tarihine kadar, düzenleyecekleri yıllık kalite raporlarında verdikleri hizmetlerin kalitesini belgeleyecek ve bu raporları uygun bir şekilde yayınlayacaktır. Bunu, kapsamlı bir kalite yönetimi zorunluluğu izleyecektir

  2. Kademe: Tüm tesis ve kuruluşlar 01.01.2005 tarihine kadar, bilim ve teknolojinin düzeyine uygun bir kalite yönetimini kurmuş olacaktır

Kalite Yönetim Sistemi hangi avantajları getirmektedir?

Hastaların isteklerine güdümlü muayenehane
Doğal olarak hasta, ihtiyaçlarıyla, istekleriyle ve dertleriye en öncelikli sıradadır. Kalite Yönetimi Sisteminin muayenehanemizde kurulmasıyla hastaların isteklerini sistemli olarak kaydetme ve yönlendirme imkânını elde ettiğimiz gibi muayenhane süreçlerindeki kaliteyi iyileştirmeyi de gerçekleştirebiliyoruz. Böylece, kalite yönetimi ile ilgili yukarıda belirtilen yasal koşullar da yerine getirilmiş olmaktadır.

Yapılandırılmış Çalışma Süreçleri
Kalite Yönetimi Sistemi çerçevesinde açıklanan süreçler, camia ve kadro dışındaki kişilerin de muayenehanedeki kalite beklentileri hakkında kanaat sahibi olmasını her zaman mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir.

Muayanehanemizin DIN EN ISO 9001:2000 Standardına göre Sertifika almasına ilişkin deneyimlerini içeren Rapordur

Muayenhanenin Esnek Çalışma Düzeni
Her bir çalışma sürecinin açık seçik ve şeffaf olarak açıklanması ve net anlaşılır olması, tahlilllerdeki potansiyel hataların vaktinde anlaşılmasına ve önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun dışında, yapılandırma ve süreçlendirmeye kadar varan, sürekli ve esnek değişime ilişkin işlemler de bunlara dahildir.
Sürekli Optimalleştirme
Muayenhanedeki hekimlerin yanında çalışanları oluşturan doktor yardımcıları, laborantlar, temizleyici elemanlar v.s. değişim süreçlerine aktif katkıda bulunmaktadır; kuruluş dahilinde sürekli olarak paylaşılan deneyimler, ayrıca (sistem, süreç ve hizmetlerle ilgili incelemeleri içeren) denetleme gibi uygulamalar, bu etkinliklere birkaç örnektir. Denetleme, gerçek muayenehane süreçlerinin belgelendirilenlerle uyumlu olup olmadıklarını, muayenehanedeki süreç akışını optimal hale getirecek değişikliklerin gerekli görülüp görülmediğini saptamaya yarayan bir uygulama şeklidir.

Sürekli eğitim etkinlikleri
Çalışanların, güdümlü ve yönlendirici üst kalifikasyon eğitime tabi tutulması ve optimizasyon süreçlerine dahil edilmesiyle, buna ilaveten diğer özendirci önlemlerin devreye girmesiyle yüksek bir motivasyona erişmeleri sağlanır. Çalışanları teşvik eden bu motivasyon, hastaların daha muayehaneye ayak atmalarıyla birlikte his ettiği, olumlu bir çalışma ortamını yaratmaktadır.

Bekleme sürelerinin en aza indirgenmesi
Hastalar için önemli olan hususlardan biri, muayenehanede kaldıkları süreyi gereksiz beklemelerle geçirmemeleridir. Nitekim Kalite Yönetimi Sistemine ilişkin belgelendirmede, uzun/gereksiz bekleme sürelerinin önlenmesine ilişkin net çalışmalarla ilgili açıklamalar yer almaktadır. Kalite Yönetim Sistemimin tümüyle kurulmasından sonra, bir Sertifikasyon Kurumundan, bu sistemin devreye sokulduğunu ve işletildiğini kanıtlayan bir belge aldım. DIN EN ISO 9001 Standardı uyarınca düzenlenen bu Sertifikasyon, uluslararası bir mahiyet taşımaktadır, yani bütün dünyada geçerlidir.

Kalite Yönetimi Sistemi, girişimci konumundaki hekimere ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Hastaların mümkün olan en büyük memnuniyeti.
Girişimci gözüyle bakıldığında, muayenehane koşullarına ve gerçeklerine uygun bir Kalite Yönetimi Sisteminin, kuruluşması, dahilî yönetim açısından şu anlama gelmektedir: „İmkân dahilindeki en büyük ve kalıcı hasta memnuniyetinin“ oluşturulmasıyla hasta portföyünün sürekli olarak artmasının temel koşulları da yaratılmış olmaktadır. Hastaların memnuniyeti, muayenehanenin tanınmışlık derecesini gitgide artan bir şekilde etkilemektedir; bu durum, DIN EN ISO-Sertifikası eklendiğinde - ilk vak’aların gösterdiği gibi – gerçek bir pazarlama avantajına dönüşmektedir.

Giderlerin azaltılması
Bu avantajları gelecekte de koruyabilmek için, çalışma süreçlerini denetleme gibi önlemler yoluyla düzenli olarak denetliyor ve optimal hale getiriyoruz. Bu sayede, hastaların memnuniyetsizliğine neden olacak ya da gereksiz giderlere yol açacak, etkin olmayan süreçler saptanabilmekte ve önlenebilmektedir.

Malî Mesuliyet riskinin en aza indirgenmesi

Belirli bir hizmetini kaliteli sunabilme durumunda olmak, mali mesuliyet riskini düşüsür. Bu ise daha hesaplı sigorta primlerine yol açar. Nedeni ise, hangi tür himetin söz konusu olduğu daha baştan belli olmasıdır.

Özet

Kinderwumschzentrum’da muayenehane koşul ve gerçeklerine uygun bir Kalite Yönetimi Sisteminin kurulması ve sertifikaya bağlanması ile ilgili olumlu deneyimlerimize dayanarak, doktor muayenehanelerinde DIN EN ISO 9001 Standardına uygun Kalite Yönetimi Sistemlerinin kurulmasını destekliyorum. Tüm meslektaşlarımı, kendi muayenhanelerinde de Kalite Yönetimi Sisteminin sunduğu bu avantajlardan yararlanmaları konusunda cesaretlendirmek istiyorum.


  ISO 9001 ISO9001

 

Hastalar:

Hekimler için:

 

 

Kinderwunsch Zentrum Berlin: Wir erfüllen Ihren Kinderwunsch im Kinderwunschzentrum für Berlin Potsdam Brandenburg | Kinderwunschbehandlung, Kinderwunschklinik, Sterilität, künstlicher Befruchtung, IVF, ICSI, Insemination, PCO, schwanger werden, Unfruchtbarkeit, Reproduktionsmedizin